نمایشگاه بین المللی تخصصی تجهیزات آشپزخانه صنعتی،رستوران تهران

۷ لغایت ۱۰ دی ماه ۱۳۹۷
نمایشگاه شهر آفتاب

نمایشگاه بین المللی تخصصی تجهیزات آشپزخانه صنعتی،رستوران تهران

۷ لغایت ۱۰ دی ماه ۱۳۹۷
نمایشگاه شهر آفتاب

نمایشگاه بین المللی تخصصی تجهیزات آشپزخانه صنعتی،رستوران تهران

۷ لغایت ۱۰ دی ماه ۱۳۹۷
نمایشگاه شهر آفتاب