شركت مطبخ‌آرا توليد‌كننده تجهيزات آشپزخانه‌های صنعتی و ارائه‌دهنده خدمات مرتبط، با بهترين كيفيت می‌باشد. ويژگی ممتاز شركت، ارائه ارزش‌ها، پاسخ مناسب به انتظارات و تامين منافع مورد نظر مشتريان است. هر فرد و یا سازمانی كه قصد طراحی، راه‌اندازی و استفاده از سيستم‌های پخت صنعتی و سرو غذا را داشته باشد، مشتری مطبخ آرا محسوب می‌شود. فلسفه وجودی شركت، شناخت نياز مشتريان و بكارگيری تمام امكانات برای كسب رضايت و خشنودی آن‌ها با حفظ روابط بلند مدت است.

شركت گوش به زنگ تغييرات بوده و مترصد است با استفاده از فرصت‌های جديد بتواند نوآوری‌ها و خلاقيت‌های خود را بروز دهد. شركت مطبخ آرا حوزه جغرافيايی تحت پوشش خود را تا آنجا گسترش می‌دهد كه بتواند با تجربيات و توانايی‌های بالقوه، از فرصت‌ها به شيوه معقول استفاده، و دارای بازده مالی مناسب و شايسته‌ای گردد.

شركت معتقد است كاركنان بزرگترين دارايی سازمان هستند و می‌كوشد تا محيطی پر انگيزه بر آن حاكم نمايد تا در اين محيط افراد تشويق شوند، به عملكردهای آنان ارج نهاده شود و برای همه افراد در تمام سطوح سازمان ارزش و احترام نهادينه گردد. شركت برای مشاركت در تقويت بنيان‌های اقتصادی جامعه به عنوان یک شهروند خوب انجام وظيفه نموده و هميشه خود را در قبال جامعه‌ای كه در آن فعاليت می‌نمايد، مسئول می‌داند.