20, آوریل, 2020
ارگونومی تجهیزات آشپزخانه صنعتی

ارگونومی وآنتروپومتری در رابطه با آشپزخانه صنعتی | تجهیزات آشپزخانه صنعتی

20, آوریل, 2020

پلوپز زمینی صنعتی | تجهیزات آشپزخانه صنعتی

20, آوریل, 2020
تجهیزات آشپزخانه صنعتی

بویلر آب جوش صنعتی | تجهیزات آشپزخانه صنعتی

20, آوریل, 2020
تجهیزات آشپزخانه صنعتی

کباب پز اتوماتیک صنعتی | تجهیزات آشپزخانه صنعتی

20, آوریل, 2020

کانتر تاپینگ صنعتی | تجهیزات آشپزخانه صنعتی

19, آوریل, 2020

لزوم يک طرح بهينه صنعتی | تجهیزات آشپزخانه صنعتی

19, آوریل, 2020

ایمنی و استاندارد تجهیزات آشپز خانه های صنعتی | تجهیزات آشپزخانه صنعتی

19, آوریل, 2020

اصول و ایمنی در آشپزخانه های صنعتی | تجهیزات آشپزخانه صنعتی

19, آوریل, 2020

بهداشت محیط در رستوران و آشپزخانه های صنعتی | تجهیزات آشپزخانه صنعتی

15, آوریل, 2020

آماده سازی در آشپزخانه صنعتی | تجهیزات آشپزخانه صنعتی