۱, اردیبهشت, ۱۳۹۹
ارگونومی تجهیزات آشپزخانه صنعتی

ارگونومی وآنتروپومتری در رابطه با آشپزخانه صنعتی | تجهیزات آشپزخانه صنعتی

۱, اردیبهشت, ۱۳۹۹

پلوپز زمینی صنعتی | تجهیزات آشپزخانه صنعتی

۱, اردیبهشت, ۱۳۹۹
تجهیزات آشپزخانه صنعتی

بویلر آب جوش صنعتی | تجهیزات آشپزخانه صنعتی

۱, اردیبهشت, ۱۳۹۹
تجهیزات آشپزخانه صنعتی

کباب پز اتوماتیک صنعتی | تجهیزات آشپزخانه صنعتی

۱, اردیبهشت, ۱۳۹۹

کانتر تاپینگ صنعتی | تجهیزات آشپزخانه صنعتی

۳۱, فروردین, ۱۳۹۹

لزوم يک طرح بهينه صنعتی | تجهیزات آشپزخانه صنعتی

۳۱, فروردین, ۱۳۹۹

ایمنی و استاندارد تجهیزات آشپز خانه های صنعتی | تجهیزات آشپزخانه صنعتی

۳۱, فروردین, ۱۳۹۹

اصول و ایمنی در آشپزخانه های صنعتی | تجهیزات آشپزخانه صنعتی

۳۱, فروردین, ۱۳۹۹

بهداشت محیط در رستوران و آشپزخانه های صنعتی | تجهیزات آشپزخانه صنعتی

۲۷, فروردین, ۱۳۹۹

آماده سازی در آشپزخانه صنعتی | تجهیزات آشپزخانه صنعتی